Het BBA 1945 In Het Nederlandse Arbeidsrecht

Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Wordt er op twee dagen acht uur per dag gewerkt, dan is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 niet van toepassing. Dit is een gevolg van het in onderdeel van art. 2 lid 1 Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen 1945 niet gebruiken van een urencriterium. Het is niet van belang in wiens dienst de huishoudelijke of persoonlijke diensten worden verricht. Alleen de aard van de werkzaamheden is beslissend en niet of de ‘private persoon’ in wiens huishouding de huishoudelijke diensten of persoonlijke diensten worden verricht, ook de werkgever is.

Dat betekent dat bijvoorbeeld de vrouwelijke huishoudelijke hulp die met een BV de overeenkomst heeft gesloten maar haar werk verricht in de private huishouding van een van de directeuren van die BV, onder de uitzondering van art. 2 lid 1 aanhef onderdeel d Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 valt. De situatie verandert wel als de werkneemster ook voor de BV zelf werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld het op drie dagen per week schoonmaken van kantoren en op twee dagen per week werken in de particuliere huishouding.

In dat geval ligt het meer voor de hand dat het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 wel van toepassing zou moeten zijn. In dat geval wordt namelijk niet meer uitsluitend of in hoofdzaak in de particuliere huishouding gewerkt. Een werkneemster die drie uren per week de praktijkruimte van een huisartsenpraktijk schoon houdt en zeven uren per week de particuliere huishouding doet, verricht daarentegen wel in hoofdzaak huishoudelijke diensten in een private huishouding, waardoor zij dus onder de uitzondering van art. 2 lid 1 aanhef onderdeel d Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 valt.

Buitentoepassingverklaring
Op grond van de mogelijkheid die art. 2 lid 3 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het besluit niet van toepassing verklaard op de arbeidsverhouding in het onderwijs van het zogenoemde  onderwijsondersteunend personeel.

Internationaal privaatrechtelijke aspecten
Het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is van toepassing op die arbeidsverhoudingen waarbij de sociaal-economische verhoudingen in Nederland en in het bijzonder van de Nederlandse arbeidsmarkt zijn betrokken. Het van toepassing verklaren van het Nederlandse recht op de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst betekent in het algemeen nog niet dat daarmee dan ook het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 van toepassing is. Als namelijk buiten onze landsgrenzen arbeid wordt verricht, is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 alleen dan van toepassing als de bescherming van de Nederlandse arbeidsmarkt in het geding is. Voor meer details hierover raadpleeg je het beste een advocatenkantoor arbeidsrecht.

Er zal dus steeds moeten worden nagegaan in hoeverre de Nederlandse arbeidsmarktbelangen bij de beĆ«indiging van de arbeidsverhouding zijn betrokken. Criteria hiertoe zouden kunnen zijn: – waar de werkgever zetelt; – waar de overeenkomst werd gesloten; – waar de werkzaamheden worden verricht; – of de werknemer in Nederland woonachtig is; – of de werknemer een woongelegenheid in Nederland heeft aangehouden; – of hij bij ontslag terugvalt op de Nederlandse arbeidsmarkt; – in welke valuta hij wordt betaald; waar betaling plaatsvindt en of hij onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dan worden vastgesteld of de Nederlandse belangen bij verbreking van de arbeidsverhouding betrokken zijn. Dit zal zonder meer het geval zijn wanneer het gaat om een Nederlandse werkgever en een Nederlandse werknemer die arbeid verricht buiten Nederland en die bij ontslag zal te-rag:allen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook bij een werknemer, die feitelijk al tien jaar niet meer in Nederland heeft gewerkt, maar steeds een woning heeft gehouden in Nederland en die na zijn ontslag vanuit Nigeria naar Nederland is teruggekeerd en een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd, zijn voldoende aanknopingspunten voor de toepasselijkheid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Voor werknemer die al langere tijd in het buitenland leeft, waarvan de laatste twee jaar. Spanje, die feitelijk op een boorplatform voor de Spaanse kust en op het vaste land Aa Spanje werkt en die ook niet van plan is naar Nederland terug te keren, hoeft de Nederlandse werkgever geen toestemming te vragen voor beĆ«indiging van die arbeidsverhouding. Toestemming is ook niet nodig bij de arbeidsovereenkomst tussen een Nederlandse werkneemster en Nederlandse werkgever in Togo, waar die werkneemster jarenlang werkzaam is, en zij in Togolese munt wordt betaald en haar werkgever haar niet verlangt dat zij naar Nederland terugkeert. Hoewel de werkneemster toch naar Nederland is gekomen, is het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 niet van toepassing verklaard.

Arbeidsverhoudingen met internationale aspecten is het redelijk onvoorspelbaar niet Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 wel of niet van toepassing is. bijvoorbeeld een Amerikaanse werknemer die een arbeidsverhouding blijkt te aangegaan met een Amerikaans bedrijf. Door partijen is de rechtskeuze gemaakt het Texaanse recht. De werknemer blijkt vervolgens vijf jaren in Nederland te werken. De toepasselijkheid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is dus zoals hiervoor al is geschreven afhankelijk van de mate van betrokkenheid van de belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het wonen en werken in het land is daarbij niet onder alle omstandigheden beslissend voor de vraag of het besluit van toepassing is. Nu de arbeidsverhouding het nauwst verbonden blijkt te zijn het Texaanse recht, is er geen reden partijen niet ten volle gebonden te achten aan