De Geschiedenis Van Het Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht ontstond parallel met de industriële revolutie toen de relatie tussen werknemer en werkgever veranderde van kleinschalige productieplaatsen in grootschalige fabrieken. Werknemers zochten naar betere voorwaarden en het recht om lid te worden van een vakbond, terwijl werkgevers naar voorspelbaarder, flexibeler en goedkoper personeel zochten. Het systeem van het arbeidsrecht is daarom zowel het product van, als een onderdeel van de strijd tussen deze verschillende sociale krachten.

Aangezien Engeland het eerste land was om te industrialiseren, was het ook de eerste die de vaak verschrikkelijke gevolgen van industriële revolutie onder ogen zag in een minder gereguleerd economisch kader. In de loop van de late 18e en vroege tot midden van de 19e eeuw werd de basis voor het moderne arbeidsrecht langzaam gelegd, omdat sommige van de meer ernstige aspecten van de arbeidsvoorwaarden gestaag werden verbeterd door de wetgeving. Dit werd grotendeels bereikt door de gezamenlijke druk van sociale hervormers, met name Anthony Ashley-Cooper, 7e graaf van Shaftesbury, en anderen.

Arbeidsrecht is het rechtsgebied dat met name verband houdt met de relatie tussen vakbonden, werkgevers en de overheid. Hoewel de ontwikkeling van de maatschappij heeft geresulteerd tot verschillende specifieke betekenissen van wat wordt bedoeld met het arbeidsrecht, wordt het soms gebruikt in contexten waarbij ook een vakbond betrokken is. De term arbeidsrecht wordt echter meestal gebruikt voor werkplekken waar de juridische relatie rechtstreeks bestaat tussen de werkgever en de werknemer. 

Hoewel de term dus ook kan worden gebruikt om te verwijzen naar wetgeving waarbij geen vakbonden betrokken zijn, is het ontstaan ​​van het stelsel van arbeidsrecht onafscheidelijk verbonden (en begint met de bewegingen van) de vakbonden. Op wettelijk niveau houdt het arbeidsrecht zich bezig met de totstandkoming van een kader voor arbeidsrelaties dat zorgt voor ordelijke en vreedzame industriële betrekkingen tussen werkgevers en georganiseerde werknemers. Meestal bevat het regels voor het vormen van een vakbond, voorwaarden waaronder de vakbond onderhandelingspartner wordt, stakingen, onderhandelingsprocessen en andere structurele elementen. 

Hiermee kan de werkgever en de vakbond vervolgens een collectieve overeenkomst sluiten en de rest kan ingevuld worden met afspraken die specifiek zijn voor de regels en voorwaarden met betrekking tot de specifieke werkplek. Dit komt voornamelijk voort uit de context van het Britse ‘common law’ en aanverwante rechtsgebieden, waaraan het ook historisch is gekoppeld. Loonarbeid begint in de industriële revolutie. Op deze manier markeren arbeidsrecht en aanverwante concepten een afwijking van de contract traditie. 

Het arbeidsrecht is niet de wetgeving die minimumnormen voor werkgelegenheid regelt in de meeste Britse common law-rechtsgebieden, maar is de wetgeving die betrekking heeft op de regels die bedoeld zijn om een ​​kader te bieden voor arbeidsrelaties en collectieve onderhandelingen. Arbeidsrecht, of arbeidsnormen wetgeving, verwijst naar de wettelijke voorschriften die minimumvoorwaarden vaststellen met betrekking tot de tewerkstelling van personen, zoals de minimumleeftijd om te werken, minimumuurloon, enzovoort.