Schenken aan goede doelen met een nieuw testament

Goede doelen kunnen zich verheugen in een groter wordende belangstelling van legatarissen een blijvende herinnering na te laten. Steeds meer mensen besluiten na een vorstelijk leven een deel van het vermogen aan een goed doel na te laten. Vaak niet door ‘zo maar’ een schenking, maar door bij te dragen aan een concreet project. In sommige gevallen draagt zo’n project zelfs de naam van de schenker of een door hem of haar gekozen naam.

Schenkingen en legaten vaker voor herkenbare projecten

Een goed voorbeeld is het nieuwe boothuis van reddingstation Ter Heijde (bij Monster) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wat op zaterdag 15 januari 2005 werd geopend.

Het reddingboothuis in Ter Heijde dient als stallingruimte voor de reddingboot van Ter Heijde, en beschikt tevens over een bemanningsverblijf. De vrijwillige bemanningsleden kunnen binnen tien minuten na een alarm met de reddingboot zee kiezen. De bouwkosten bleven beperkt tot € 360.000,- dankzij de zelfwerkzaamheid van de vrijwillige bemanning. Het gehele gebouw, genaamd ‘familie Wingelaar’, werd bekostigd uit de nalatenschap van mevrouw Wingelaar.

Het legaat van mevrouw Wingelaar bedroeg in 2001 € 450.000,-. Een legaat wordt in het testament opgenomen. Doorgaans is een nieuw testament opmaken daarvoor noodzakelijk. Met ingang van 2005 wordt over schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen minder belasting geheven. Er blijft dus meer over voor de doelstellingen van de begunstigde organisaties. Met het huidige successierechtstarief van 8% in plaats van het oude tarief van 11%, zou er € 13.500,- meer te besteden zijn geweest voor het goede doel.

De KNRM is voor vervanging van reddingboten en boothuizen grotendeels afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. In 2004 ontving de KNRM in totaal 46 nalatenschappen, met een totaalbedrag van € 2.266.000,-. Met de verlaging van de belastingtarieven zou dat in 2004 al tot € 68.000,- aan extra te besteden middelen hebben betekend.

Uitslag stelling ‘Nalaten aan goed doel’

Op de site wordt maandelijks een stelling voorgelegd aan de bezoekers. Uit de recente poll is gebleken dat van de 259 stemmers de overgrote meerderheid – 54% – het oneens is met de stelling ‘Nederlanders zouden meer moeten nalaten aan het goede doel’. Met de stelling werd beoogd een beeld te verkrijgen omtrent de aktuele kijk op nalatenschapsplanning.

36 % van de stemmers kon zich echter wèl in deze stelling vinden. En 10% kon geen inschatting maken.

Deze uitkomst is opmerkelijk te noemen. Het percentage van 54 lijkt weer te geven dat Nederlanders het verzadigingspunt hebben bereikt qua schenken aan goede doelen. Een andere reden zou kunnen zijn dat men niet op de hoogte is van de fiscale mogelijkheden van het schenken aan goede doelen. Deze zijn echter zeer aantrekkelijk.

Sterker nog. De tarieven voor ‘schenkingen aan het goede doel’ zijn per 1 januari 2005 met 3% omlaag gegaan. Het nieuwe tarief is nu slechts 8% in plaats van 11%. Dit kan een aanzienlijke nalatenschapsbesparing opleveren!