Category Archives: arbeidsrecht

Letselschadeclaims: verwijten over en weer

Persoonlijk letsel kan verschillende oorzaken hebben. Deze variëren van de kleinere zoals verstuikingen als gevolg van een reis over oneffen vloeren tot de ernstiger oorzaken zoals auto-ongelukken, met nog vele andere ertussenin.

Een veel voorkomende vraag van de betrokkenen is hoe ze kunnen nagaan of ze mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een claim tot schadevergoeding. Er is geen absolute methode om dit te bepalen, omdat elke situatie anders is. Een vereiste voor schadevergoedingsclaims is echter aansprakelijkheid.

In de meeste gevallen is het verplicht te bewijzen dat uw letsel is ontstaan ​​als gevolg van nalatigheid van een andere partij. Dit is zodat het juridische team kan bepalen wie aansprakelijk kan worden gehouden voor uw blessure.

Wie is aansprakelijk voor mijn verwondingen?

Helaas komt het merendeel van het persoonlijk letsel voor uit situaties die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Er hoeft niet noodzakelijkerwijs één specifieke persoon volledig aansprakelijk te zijn voor de schade, het kunnen er ook meerdere zijn of bijvoorbeeld een bedrijf. 

Werkgevers hebben bijvoorbeeld een wettelijke verantwoordelijkheid om hun werknemers te beschermen, dus als uw persoonlijk letsel op het werk zich voordeed omdat u de verkeerde beschermingsmiddelen of onveilige hulpmiddelen kreeg, zou uw werkgever de schuld kunnen krijgen.

Wanneer een arbeidsongeval een direct gevolg is van het feit dat een werkgever zijn plicht niet nakomt om uw welzijn te beschermen, b.v. als u niet voldoende bent opgeleid of op de hoogte bent van de relevante noodprocedures als gevolg van brand of evacuatie, kan een letselschade advocatenkantoor u mogelijk helpen.

Niet alleen arbeidsongevallen vereisen aansprakelijkheid. Om alle claims voor persoonlijk letsel te kunnen verwerken, moet een gedaagde aansprakelijk worden gesteld. Dit kan in sommige scenario’s gemakkelijker zijn dan in andere. Bijvoorbeeld een claim voor auto-ongeluk letsel waarbij een aanrijding van achteren is opgetreden als direct gevolg van een auto die tegen u aanrijdt.

Aansprakelijkheid bewijzen

Aansprakelijkheid aantonen kan bij andere gevallen ingewikkelder zijn. Om erachter te komen wie aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, moet er een volledig onderzoek zijn naar hoe deze is ontstaan. De letselschade advocaat moet alle relevante informatie en zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelen om uw zaak te ondersteunen. Hoe lang dit kan duren, verschilt van geval tot geval.

In bepaalde gevallen kan een aansprakelijkheids geschil ontstaan ​​wanneer de andere partij de verantwoordelijkheid voor het letsel ontkent. In deze situatie zal de letselschadeadvocaat aanvullende informatie en bewijzen met u bespreken die kunnen helpen bij procedures, zoals getuigenverklaringen.

Welke informatie heb ik nodig om mijn aansprakelijkheid te bewijzen?

Nogmaals, elk geval verschilt dus er zijn geen vaste richtlijnen. Als u echter letsel heeft opgelopen door nalatigheid van iemand anders, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs en informatie te bewaren. Heeft iemand het zien gebeuren? Zijn er getuigen die jouw verhaal kunnen ondersteunen? Hoewel het op dat moment misschien het laatste is waar u aan denkt, kan fotografisch bewijs ook erg nuttig zijn.

U heeft ook bewijs nodig van eventuele financiële verliezen die u hoopt te verhalen, of het nu gaat om medische kosten die u heeft gemaakt of perioden die u niet heeft kunnen werken vanwege een blessure. In wezen geldt: hoe gedetailleerder het beeld dat u aan uw letselschade advocaat kunt illustreren, hoe beter. Advocaten kunnen dan voor u de nodige informatie inwinnen.

Het is altijd belangrijk om te onthouden dat bij alle letselschadeclaims er geen garantie is dat er een vergoeding wordt toegekend als de aansprakelijkheid niet kan worden vastgesteld.

Schenken aan goede doelen met een nieuw testament

Goede doelen kunnen zich verheugen in een groter wordende belangstelling van legatarissen een blijvende herinnering na te laten. Steeds meer mensen besluiten na een vorstelijk leven een deel van het vermogen aan een goed doel na te laten. Vaak niet door ‘zo maar’ een schenking, maar door bij te dragen aan een concreet project. In sommige gevallen draagt zo’n project zelfs de naam van de schenker of een door hem of haar gekozen naam.

Schenkingen en legaten vaker voor herkenbare projecten

Een goed voorbeeld is het nieuwe boothuis van reddingstation Ter Heijde (bij Monster) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij wat op zaterdag 15 januari 2005 werd geopend.

Het reddingboothuis in Ter Heijde dient als stallingruimte voor de reddingboot van Ter Heijde, en beschikt tevens over een bemanningsverblijf. De vrijwillige bemanningsleden kunnen binnen tien minuten na een alarm met de reddingboot zee kiezen. De bouwkosten bleven beperkt tot € 360.000,- dankzij de zelfwerkzaamheid van de vrijwillige bemanning. Het gehele gebouw, genaamd ‘familie Wingelaar’, werd bekostigd uit de nalatenschap van mevrouw Wingelaar.

Het legaat van mevrouw Wingelaar bedroeg in 2001 € 450.000,-. Een legaat wordt in het testament opgenomen. Doorgaans is een nieuw testament opmaken daarvoor noodzakelijk. Met ingang van 2005 wordt over schenkingen en nalatenschappen aan goede doelen minder belasting geheven. Er blijft dus meer over voor de doelstellingen van de begunstigde organisaties. Met het huidige successierechtstarief van 8% in plaats van het oude tarief van 11%, zou er € 13.500,- meer te besteden zijn geweest voor het goede doel.

De KNRM is voor vervanging van reddingboten en boothuizen grotendeels afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. In 2004 ontving de KNRM in totaal 46 nalatenschappen, met een totaalbedrag van € 2.266.000,-. Met de verlaging van de belastingtarieven zou dat in 2004 al tot € 68.000,- aan extra te besteden middelen hebben betekend.

Uitslag stelling ‘Nalaten aan goed doel’

Op de site wordt maandelijks een stelling voorgelegd aan de bezoekers. Uit de recente poll is gebleken dat van de 259 stemmers de overgrote meerderheid – 54% – het oneens is met de stelling ‘Nederlanders zouden meer moeten nalaten aan het goede doel’. Met de stelling werd beoogd een beeld te verkrijgen omtrent de aktuele kijk op nalatenschapsplanning.

36 % van de stemmers kon zich echter wèl in deze stelling vinden. En 10% kon geen inschatting maken.

Deze uitkomst is opmerkelijk te noemen. Het percentage van 54 lijkt weer te geven dat Nederlanders het verzadigingspunt hebben bereikt qua schenken aan goede doelen. Een andere reden zou kunnen zijn dat men niet op de hoogte is van de fiscale mogelijkheden van het schenken aan goede doelen. Deze zijn echter zeer aantrekkelijk.

Sterker nog. De tarieven voor ‘schenkingen aan het goede doel’ zijn per 1 januari 2005 met 3% omlaag gegaan. Het nieuwe tarief is nu slechts 8% in plaats van 11%. Dit kan een aanzienlijke nalatenschapsbesparing opleveren!

Ken de basis van het arbeidsrecht en het ontslagrecht

Je hebt het geluk dat je qua werk op een hele goeie plek terecht bent gekomen. Je bent vol van je werk, je hebt er alle doorgroeimogelijkheden, kortom: je hebt eindelijk je droombaan gevonden. En dan gebeurt dit: Je wordt op staande voet ontslagen. Je leven, stort geheel in elkaar. Wat nu? Je bent radeloos…

Het is daarom van eminent belang om je goed in te lezen op het gebied van arbeidsrecht. Niet alleen als arbeider, uiteraard ook als werkgever. Wat is ontslag op staande voet nu eigenlijk? En wat zijn er de gronden voor? Hoe zou je het beste tegen het ontslag op staande voet in kunnen gaan? In de komende alinea’s zullen wij hier dieper op ingaan.

Ontslag op staande voet

Met het geven van ontslag op staande voet aan de werknemer of arbeider, wordt het werk contract onmiddellijk beëindigd. Dit wegens het niet in het goed daglicht vallen bij de leiding. Denk hierbij aan mishandeling, belediging diefstal wel dan niet aan het werk, fraude, vandalisme, alcohol- en drugsmisbruik enzovoort. Dit zijn dan ook de meest voorkomende redenen waarbij de dienstbetrekking zonder tussenkomst van het kantongerecht stopgezet mag worden. Zelfs wanneer je in jouw beleving per ongeluk een goed van je organisatie, terwijl deze het als vandalisme aanmerkt, kan je dienstbetrekking onmiddellijk worden beëindigd.

Hoe geschiedt ontslag op staande voet?

Wanneer er zich binnen een organisatie iets ernstig zoals eerder genoemd heeft voorgedaan, zal de werkgever dit onmiddellijk aan de medewerker moeten melden. Dit kan mondeling of per brief. Stel je eens voor dat je door de werkgever op heterdaad betrapt bent geworden bij het eten van zijn goederen die ter verkoop worden gesteld, dan zal dit per direct aan je worden doorgegeven. Vaak is hier wel wat tijd voor onderzoek nodig. Onderzoek hangt dan weer af van de complexiteit van de zaak. Het belangrijke is in ieder geval dat je er reeds van in kennis gesteld bent geworden.

Maar het kan ook wel voorkomen dat de werkgever zich niet aan de eisen en voorwaarden houdt en dat het ontslag ongegrond is. In zo’n geval is het ontslag niet rechtsgeldig. Denk hierbij aan ontslag omdat je een jaar geleden ongevraagd een bolletje at. Of ontslag vanwege het feit dat je een dienst die niet bij je taakomschrijving van toepassing is, hebt geweigerd.

De advocaat

Als je van mening bent dat je onterecht ontslagen bent, dan kun je uiteraard een advocatenkantoor arbeidsrecht in de arm nemen. Ontslag op staande voed is immers niet een reputatie die je zou willen. Maar ook als je ontslag rechtsgeldig is, kunnen er advocaten in de arm genomen worden. Kortom, het is jouw recht om ongeacht je positie een advocaat of meerdere advocaten in de arm te mogen nemen. Denk maar aan het in aanmerking komen voor een ww-uitkering, een ontslagvergoeding of een transitievergoeding.